Konkursy

AKTUALNE KONKURSY NA ROK 2017/2018

 POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY Z ELEMENTAMI MEDIALNYMI  „JAKIE TO ZWIERZĘ?”

REGULAMIN
I.                   ORGANIZATOR KONKURSU
1.      Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne, Tel. 32 2241207
2.      Urząd Miejski Łaziska Górne.
3.      Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

II.                 NAZWA KONKURSU
Powiatowy Konkurs przyrodniczo-plastyczny z elementami medialnymi  „Jakie to zwierzę?”.
III.              TEMATYKA KONKURSU
Wiedza przyrodnicza na temat zwierząt leśnych, hodowlanych i dziko-żyjących oraz umiejętności plastyczne i wyszukiwania informacji.

IV.              CELE KONKURSU
1.      Rozwijanie zdolności  plastycznych.
2.      Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
3.      Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym.
4.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
5.      Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.
6.      Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

V.                ZASADY UCZESTNICTWA
1.      Adresowany dla klas IV-VII.
2.      Każda placówka może zgłosić max 1 osobę.
3.      Konkurs jest indywidualny, dwuetapowy.
4.      Etap plastyczny:
- każdy uczestnik w wyniku losowania otrzymuje 3 elementy puzzli z ilustracją zwierzęcia. Zadaniem uczestnika jest dorysowanie reszty zwierzęcia.
5.      Etap medialny:
- zadaniem uczestników jest znalezienie informacji w różnych źródłach (leksykony, słowniki, Internet) na temat odgadniętego zwierzęcia i odpowiedzeniu na przygotowane pytania.
6.      Za każdy etap przyznawane są punkty.
7.      Konkurs nie wymaga wcześniejszego przygotowania uczestników.
8.      Czas trwania konkursu – około 3 godziny.
9.      Narysowane prace zostają u organizatora.

VI.              NAGRODY
1.      Zostaną przyznane za I, II, III miejsce i wyróżnienie.
2.      Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.
3.      Opiekunowie otrzymają dyplomy.

VII.           TERMIN I MIEJSCE
1.      Konkurs odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Szkolna 4 w Łaziskach Górnych

VIII.         WYNIKI
1.      Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

IX.              SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.      Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteki szkolnej w zakładce KONKURSY.
2.      Protokół oraz prace będą dostępne na stronie biblioteki szkolnej.
3.      Do dnia 15 listopada należy zgłosić uczestników faksem lub mailowo.
Tel/fax 32 2241207, mail sp5laziskagorne@tlen.pl lub ak_szrubarz@yahoo.pl
4.      W razie zmiany uczestnika lub rezygnacji należy poinformować organizatora do dnia 20 listopada 2015 r.
5.      Uczestnik zabiera ze sobą pastele i/ lub kredki świecowe, kredki ołówkowe – wybór dowolny.
6.      Przykładowe prace konkursowe są dostępne pod adresem http://bibliotekasp5.blogspot.com/2014/11/jakie-to-zwierze-wyniki-konkursu.html
7.      W razie pytań prosimy o kontakt: ak_szrubarz@yahoo.pl, danuta_gilner@interia.pl

Osoby odpowiedzialne:
Mgr Agnieszka Szrubarz
Mgr Danuta Gilner

Mgr Izabela Boryczka

MARATON LEKTUROWY”
II POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY

Opis konkursu.
Do konkursu przystępują chętni uczniowie z klas II-III szkół podstawowych, poprzez wypełnienie zgody rodziców na udział dziecka w konkursie. Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap, to cykliczne (druga środa miesiąca), od listopada do kwietnia, rozwiązywanie przez uczniów testów, składających się z 15 zadań. Drugi etap odbędzie się w maju 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach i będzie spotkaniem konkursowym dla 20 uczestników, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w etapie pierwszym. W trakcie trwania konkursu uczniowie będą mieli za zadanie przeczytać wskazane przez organizatora 6 książek – jedna książka na miesiąc. Tytuł książki obowiązującej w danym miesiącu będzie podany do wiadomości uczniów w dniu pisania testu z bieżącej lektury, a tytuł lektury obowiązującej w listopadzie – po przesłaniu przez szkołę zgłoszenia przystąpienia do projektu. Konkurs finałowy będzie dotyczyć wszystkich 6 lektur. Przewiduje się w nim wykorzystanie różnych zadań – zagadki, rebusy, skojarzenia, puzzle itp. Każda ze szkół przystępująca do konkursu wyznacza szkolnego koordynatora projektu, który nadzoruje prawidłowy przebieg konkursu w szkole.

Pisanie comiesięcznych testów przez uczniów – 08.11.2017 r., 13.12.2017 r., 10.01.2018 r., 14.02.2018 r., 14.03.2018 r., 11.04.2018 r. Testy są pisane w szkole.

Konkurs finałowy, dla 20 najlepszych uczestników – 09.05.2018 r.

Zasady oceniania testów:
1. Testy są sprawdzane przez organizatora konkursu.
2. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
3. Za test można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
4. Po sześciu testach uczestnik może uzyskać maksymalnie 90 punktów.
5. Do finału przechodzi 20 uczestników, którzy zbiorą największą liczbę punktów.

Alfabetyczny wykaz lektur:
1. Bednarek Justyna – „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”,
2. Cichoń Waldemar – „Cukierku, ty łobuzie”,
3. Duszyńska Julia – „Cudaczek - Wyśmiewaczek”,
4. Jaworczakowa Mira – „Oto jest Kasia”,
5. Klugmann Joanna – „Wakacje Emilki”,
6. Piątkowska Renata – „Zbój. Opowiadania o koniach i konikach”.

„W zaczarowanym świecie podań i legend śląskich”
Adresatem konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z każdej szkoły i placówki może zgłosić się maksymalnie 3 uczestników. 
  Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi podaniami  i legendami z książki pt. „Klechdy domowe”: Zalejski K.: „Studnia trzech braci”, Dobkiewiczowa K.: „Żabi pachoł” i „Miedziana lampa”, Wasylewski St.: „Książę  z Raciborza zwycięzcą Rübezahla”, Chrząszczewska J., Warnkówna J: „Podanie o skarbniku” oraz znać podstawowe informacje z życia autorów.

  CEL GŁÓWNY  KONKURSU:  Rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych  na podstawie podań i legend z książki pt. „Klechdy domowe”.

CELE OPERACYJNE:
a.       Zna   - twórczość dla dzieci autorów wybranych wyżej podań i legend,
- podstawowe fakty z życiorysu autorów wybranych wyżej podań i legend,
b.      Rozumie  - zasady rozwiązywania krzyżówek, testu wyboru, rebusów
- zasady konkursu
c.       Umie  - samodzielnie  poszukiwać  potrzebne   informacje  i  materiały,
- zdrowo współzawodniczyć między uczniami poszczególnych szkół,
- kojarzyć wybrane treści z posiadaną wiedzę,
- rozwiązywać krzyżówki,
- wyselekcjonować i wskazać poprawną odpowiedź w teście wyboru

  Konkurs odbędzie się 25 października 2017 r. w siedzibie placówki przy ul. Zarębskiego 2  o godz. 10.00 (budynek SP 20 w Katowicach).
Ø  Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać krzyżówki, testy wyboru, zadania i rebusy z wymienionych podań i legend.
Ø  Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny w siedzibie organizatora do końca roku szkolnego 2017/2018.
Ø  Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl

Ø  Informacji udziela Joanna Spera tel. 32-254 76 99 w.18  / konkurs.mdkkatowice@wp.pl

AKTUALNE KONKURSY NA ROK 2016/2017 I WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO-BIBLIOTECZNY „MATEMATYCZNY NIEZBĘDNIK UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ- LAPBOOK”

 Lapbooki –analogowe laptopy, miniksiążki ręcznie robione, do wewnętrznego użytku. Tworzone są z tego, co posiadamy pod ręką: teczki biurowe, kolorowy papier, wycinki z gazet, wstążki, tasiemki. Lapbooki można porównać do tworzonych dawniej ściąg. Przygotowując je, wybieramy zagadnienia najważniejsze, przetwarzamy treść, zapisujemy, zwijamy w rolki, harmonijki,
 II. Cele konkursu: 
a) kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł, a w szczególności z książek, encyklopedii, poradników itp.,
b) rozbudzenie zainteresowania matematyką,
c) motywowanie do podejmowania wysiłku i poszukiwania nowych rozwiązań,
d) zwiększenia aktywności uczniów oraz doskonalenie umiejętności stosowania rozwiązań matematycznych w życiu codziennym,
e) pokazanie matematyki jako elementu stale towarzyszącego człowiekowi,
f) popularyzacja matematyki wśród uczniów,
g) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych poprzez powiązanie wiedzy i umiejętności matematycznych z innymi działaniami, m.in. artystycznymi,
h) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół,
i) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół, wspierających uzdolnionych uczniów.
III. Kategorie konkursowe: 
Wykonanie lapbooka : „Matematyczny niezbędnik ucznia szkoły podstawowej” jako forma powtórzenia/ utrwalenia wiadomości z matematyki. a) - forma A4, b) - technika wykonania: dowolna.
* Instrukcja wykonania lapbooka znajduje się na stronach: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II lub http://www.urwiskowo.com.pl/2014/01/matematyczny-lapbook.html
IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
 2. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
3. Wszystkie prace należy dostarczyć do szkoły do dnia  do 5 maja 2017 roku.

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie.
5. Najlepsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.
V. Kryteria oceny prac konkursowych: 
1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 2. Organizator przewiduje dla zwycięzców dyplom i nagrodę rzeczową.
3. Ocenie podlegać będą: poprawność matematyczna i językowa, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka wykonania, walory plastyczne i samodzielność wykonania.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
VI. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników: 
1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, najpóźniej 25 maja 2017 r.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2017 r. podczas obchodów Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam!” oraz Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach.
3. W konkursie przyznane zostaną następujące miejsca: a) I, II, III miejsce oraz wyróżnienia b) osoba, która zajmie miejsce I uzyskuje tytuł laureata konkursu.
4. W zależności od poziomu merytorycznego nadesłanych prac konkursowych jury może zadecydować o innym podziale nagród.
 5. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną wcześniej powiadomieni o wynikach konkursu.
VII. Uwagi końcowe: 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Nadesłane prace konkursowe stają się własnością organizatora.
3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystywanie prac konkursowych bez wypłacania honorariów.

Zapraszam Państwa i przede wszystkim Państwa dzieci do udziału w konkursie czytelniczym „Czytam sobie”.  Konkurs ma na celu zachęcić dzieci oraz wspomóc ich naukę czytania. 

Książeczki ze znanej serii „Czytam sobie” niewątpliwie wspomagają proces czytania, a przy tym cieszą się bardzo dużą popularnością wśród najmłodszych. Dlaczego? Są podzielone na 3 poziomy zaawansowania dziecka w czytaniu, dzięki czemu ilość tekstu jest odpowiednio dopasowana; ilustracje również zajmują odpowiednią ilość miejsca, a w dodatku trudne wyrazy są podzielone na sylaby.


REGULAMIN:
1.     Konkurs trwa od listopada do maja/czerwca.
2.     Uczeń ma za zadanie przeczytać samodzielnie książki z poziomu 1-2. Przy czytaniu pozycji z poziomu 3 mogą pomagać dorośli.
3.     Uczeń ma za zadanie przeczytać 21 pozycji książkowych.

4.     Pytania w finale będą dotyczyć: bohaterów, wydarzeń, ilustracji, fragmentów tekstu, sylabizowania i głoskowania.
5. Lista książek obowiązujących w konkursie poniżej.
6. Pytania uczniowie otrzymują od bibliotekarza.
FINAŁ: w maju lub czerwcu odbędzie finał konkursu między wszystkimi klasami. Wybrani uczniowie będą odpowiadać na pytania ale cała klasa może podpowiadać swojej klasie i w ten sposób może zdobyć punkt dla swojej drużyny.
Zachęcam do wzięcia udziału:)

LISTA KSIĄŻEK
Poziom 3
1.       „Szarka” Ewa Nowak
2.       „Kasztan, tapczan, tralala” Grzegorz Kasdepke
3.       „Człowiek z czerwona chorągiewką” Paweł Beręsewicz
4.       „Jezioro łabędzie” Ewa Nowak
5.       „Psotnice podwórkowe” Rafał Witek
6.       „Mecz o wszystko” Ewa Nowak
7.       „Pan fortepianek” Dorota Suwalska

 Poziom 2

1.       „Tytus w cyrku” Joanna Olech
2.       „Mur” Rafał Witek
3.       „Skarby Arubaby” Małgorzata Strzałkowska
4.       „Walizka pana Hanumana” Rafał Witek
5.       „Historia pewnego statku” Zofia Stanecka
6.       „Oko w oko z diplodokiem” Joanna Jagiełło
7.       „Robot Robert” Zofia Stanecka

Poziom 1
1.       „Wyprawa na biegun” Rafał Witek
2.       „Marta i ufoludek” Wojciech Widłak
3.       „Psotny Franek” Agnieszka Frączek
4.       „Franek i miotła motorowa” Agnieszka Frączek
5.       „Stopy maga Abrakabry” Wojciech Widłak
6.       „Teoria pana Alberta” Anna Czerwińska-Rydel
7.       „Star Wars” Zofia Stanecka


Znalezione obrazy dla zapytania wielka liga czytelników

Wielka Liga Czytelników

Pełny regulamin znajduje się na stronie Ligi
Lista książek do przeczytania ZNAJDUJE SIĘ W BIBLIOTECE. Pamiętaj, że musisz przeczytać z tej listy od 12 do 20 pozycji książkowych. Testy do książek są dostępne w bibliotece szkolnej.

W tym roku organizatorzy przewidzieli
Trzy etapy konkursu
l szkolno-biblioteczny
II półfinały wojewódzkie
III finał ogólnopolski

Kalendarium
12.10.2016 r. - 7.01.2017 r. - rejestracja placówek szkolnych i bibliotecznych
 17 października 2016 r. i trwa do 10 lutego 2017 r. - uzupełnianie formularzy przez uczniów
3.02.2017 r. - 10.03.2017 r. test kwalifikacyjny (termin ustala placówka)
21.04.2017 r. półfinały wojewódzkie
27.05.2017 r. finał ogólnopolski w Katowicach

Pierwszy etap szkolno-biblioteczny:
Uczniowie czytają wybrane książki i rozwiązują formularze konkursowe;
Bezbłędne rozwiązanie formularza to 100 punktów. Aby uzyskać sprawność czytelniczą, uczeń musi zdobyć minimum 80 punktów;
Za jeden formularz można otrzymać 1 sprawność;
Każdy uczeń, który zdobędzie przynajmniej 10 sprawności może uczestniczyć w teście kwalifikacyjnym;
Test kwalifikacyjny odbywa się w szkole/bibliotece publicznej i dotyczy jednej książki (spoza listy);
Troje zawodników na obydwu poziomach konkursu (kl. 1-3 i 4-6) którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału.

Serdecznie zapraszam do udziałuAKTUALNE KONKURSY NA ROK 2015/2016


  Zapraszam klasy pierwsze do wzięcia udziału w "Konkursie z dymkiem"

Regulamin
1.Konkurs adresowany jest dla klas pierwszych.
2. Każdy uczestnik przekazuje jedną wybraną pracę.
3. W wypełnianiu dymków mogą pomagać rodzice.
4. Kartkę komiksową z sówkami można pobrać ze strony lub zgłosić się po odbiór w bibliotece szkolnej. 
5. Pobrana karta może być formatu A4 lub A5.
6. W dymki wpisujemy tekst dialogu/myśli między sówkami na temat książek naszych marzeń.
7. Prace oddajemy do biblioteki do dnia 31 maja 2016 r.

8. Najlepsze prace będą nagrodzone.
..............................................................................

SLEEVEFACE

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie SLEEVEFACE ale przede wszystkim w dobrej zabawie związanej z fotografią, książką i trochę teatrem.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI

Na prace czekam do 10 czerwca
Jak zorganizować sesję sleeveface?
1. Na początku trzeba zebrać 2-4 osób. Jedna osoba robi zdjęcie, druga (trzecia) stanowi tło, a czwarta trzyma książkę.
2.Należy wspólnie wybrać książkę z ciekawą okładką z półki „Książki naszych marzeń”.
3.Do każdej okładki trzeba przygotować stylizację – ubrania, otoczenie, które „wtopią się” w okładkę. Jeśli jest taka potrzeba, należy uwzględnić fryzurę i makijaż.
4.Niezbędne mogą okazać się rekwizyty i akcesoria.
5.Wykonujemy zdjęcie.
6. Miejscem do tworzenia „TWARZOKŁADEK” może być dowolne pomieszczenie, jak również sceny na dworze.

„Sleeveface” - okładka książki jest sfotografowana w ten sposób , że łączy się z sylwetką osoby i stanowi jej przedłużenie.
Okładka książki powinna być na środku, tak jak na przykładowym zdjęciu.                                                                       
...............................................................................

ZAPROSZENIE
do udziału
w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
 „Ulubiona postać z utworów…Kornela Makuszyńskiego”.

Regulamin:
  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej,
  • prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III I klasy IV - VI
  • każdy uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę z opisem z tyłu pracy zawierającej następujące dane: imię i nazwisko autora pracy; klasę; nazwę szkoły; numer telefonu szkoły lub adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko nauczyciela,
  • prace należy wykonać na kartce A-4 lub A-3 techniką origami płaskie z koła lub origami płaskie z kwadratu,

  • prace należy dostarczyć do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ do 20 listopada 2015 r.
  • zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe,
  • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach. Twórców nagrodzonych prac poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną o przyznaniu nagrody,
  • dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie i nie będą zwracane wykonawcom,
  • udział ucznia w konkursie oznacza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach związanych z konkursem.
  • Przesłanie pracy na konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz organizatorów i zgodę na jej publiczną prezentację. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
...............................................................................

Wielka Liga Czytelników
Pełny regulamin znajduje się na stronie Ligi
Lista książek do przeczytania ZNAJDUJE SIĘ W BIBLIOTECE. Pamiętaj, że musisz przeczytać z tej listy od 13 do 20 pozycji książkowych. Testy do książek są dostępne w bibliotece szkolnej.

W tym roku organizatorzy przewidzieli
Znalezione obrazy dla zapytania wielka liga czytelnikówTrzy etapy konkursu
l szkolno-biblioteczny
II półfinały wojewódzkie
III finał ogólnopolski

Kalendarium
12.10.2015 r. - 7.01.2016 r. - rejestracja placówek szkolnych i bibliotecznych
Do 2.02.2016 uzupełnianie formularzy przez uczniów
3.02.2016 r. - 1.03.2016 r. test kwalifikacyjny (termin ustala placówka)
15.04.2016 r. półfinały wojewódzkie
4.06.2016 r. finał ogólnopolski w Katowicach

Pierwszy etap szkolno-biblioteczny:
Uczniowie czytają wybrane książki i rozwiązują formularze konkursowe;
Bezbłędne rozwiązanie formularza to 100 punktów. Aby uzyskać sprawność czytelniczą, uczeń musi zdobyć minimum 80 punktów;
Za jeden formularz można otrzymać 1 sprawność;
Każdy uczeń, który zdobędzie przynajmniej 10 sprawności może uczestniczyć w teście kwalifikacyjnym;
Test kwalifikacyjny odbywa się w szkole/bibliotece publicznej i dotyczy jednej książki (spoza listy);
Troje zawodników na obydwu poziomach konkursu (kl. 1-3 i 4-6) którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału.

Serdecznie zapraszam do udziału

...............................................................................JAKIE TO ZWIERZĘ?” MIEJSKI KONKURS PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY Z ELEMENTAMI MEDIALNYMI

REGULAMIN
  1. ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne, Tel. 32 2241207
  2. Urząd Miejski Łaziska Górne

  1. NAZWA KONKURSU
Jakie to zwierzę?” Miejski Konkurs przyrodniczo-plastyczny z elementami medialnymi

  1. TEMATYKA KONKURSU
Wiedza przyrodnicza na temat zwierząt leśnych, hodowlanych i dziko-żyjących.

  1. CELE KONKURSU
  1. Rozwijanie zdolności plastycznych.
  2. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
  3. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym.
  4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
  5. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.
  6. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Adresowany dla klas IV-VI.
  2. Każda placówka może zgłosić max 3 osoby.
  3. Konkurs jest indywidualny, dwuetapowy.
  4. Etap plastyczny:
- każdy uczestnik otrzymuje przez losowanie 3 elementy puzzli z ilustracją zwierzęcia. Zadaniem uczestnika jest dorysowanie reszty obrazka z formacie A4 lub A3 i odgadnięcia jego nazwy.
  1. Etap przyrodniczy z elementami medialnymi:
- zadaniem uczestników jest znalezienie informacji w różnych źródłach (leksykony, słowniki, Internet) na temat odgadniętego zwierzęcia i odpowiedzeniu na przygotowane pytania.
  1. Za każdy etap przyznawane są punkty.
  2. Konkurs nie wymaga wcześniejszego przygotowania uczestników.
  3. Czas trwania konkursu – około 2 godziny.
  4. Narysowane prace zostają u organizatora.

  1. NAGRODY
  1. Zostaną przyznane za I, II, III miejsce i wyróżnienie.
  2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.
  3. Opiekunowie otrzymają dyplomy.

  1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Konkurs odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Szkolna 4 w Łaziskach Górnych

  1. WYNIKI
  1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteki szkolnej w zakładce KONKURSY.
  2. Protokół oraz prace będą dostępne na stronie biblioteki szkolnej.
  3. Do dnia 20 października należy zgłosić uczestników faksem lub mailowo.
Tel/fax 32 2241207, mail sp5laziskagorne@tlen.pl lub ak_szrubarz@yahoo.pl
  1. W razie zmiany uczestnika należy poinformować organizatora do dnia 2 listopada 2015 r.
  2. Uczestnik zabiera ze sobą pastele lub kredki świecowe lub kredki ołówkowe – wybór dowolny.
  3. Przykładowe prace konkursowe są dostępne pod adresem http://bibliotekasp5.blogspot.com/2014/11/jakie-to-zwierze-wyniki-konkursu.html
  4. W razie pytań prosimy o kontakt do szkoły.

Osoby odpowiedzialne:
Mgr Agnieszka Szrubarz
Mgr Danuta Gilner

Mgr Izabela Boryczka


AKTUALNE KONKURSY NA ROK 2014/2015
                                                                 .......................................................... 
 Konkurs fotograficzny "Książka w obiektywie"

REGULAMIN
1.      Z okazji Tygodnia Bibliotek biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny „Książka w obiektywie”. Zrób zdjęcie samemu sobie z książką w dowolnym miejscu. Zdjęcie ma wyrażać pasję czytania. Nie będzie oceniania jakość ale pomysłowość. Zdjęcie można wykonać dowolnym urządzeniem. Proszę o przesłanie fotki na mój profil na facebooku (Agnieszka Szrubarz) lub przynieść na pendrive do biblioteki szkolnej.

a) wybieramy miejsca bezpieczne podczas fotografowania,
b) nie będą oceniane zdjęcia, które naruszają kulturę osobistą, obrażają uczucia religijne lub są wulgarne,
c) osoba na zdjęciu jest rozumiana jako autor zdjęcia,
d) dopuszcza się aranżacje, dekoracje, swoją stylistykę pamiętając o punkcie 1b) regulaminu.
2.      Prace należy przesłać do dnia 15 maja 2015 r.
3.      Uczestnictwem w konkursie oraz wysłaniem zdjęcia wyrażasz tym samym zgodę na upublicznienie pracy i swojego wizerunku.


4.      Źródło zdjęcia obok www.radiownet.pl
   "W krainie bajek i baśni". Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowym Konkursie Plastycznym, którego tematem są ulubieni bohaterowie literatury dziecięcej. Konkurs adresowany jest dla klas I-III. Zasady uczestnictwa są proste - należy wykonać w dowolnej technice pracę na temat swojej ulubionej postaci z bajek i baśni. Dopuszczalna forma: rysunek (pastele, ołówek, kredki, farby plakatowe, tusz); wydzieranka; wyklejanka (oprócz collage z materiałów sypkich i spożywczych). Format pracy - A4. Prace NALEŻY PODPISAĆ na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Gotowe prace prosimy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawcy do dnia 13 kwietnia 2015 r. 

Tutaj znajdziecie link z regulaminem.
              
      „Wielka Liga Czytelników” to propagowanie mody  na czytanie wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Pragniemy. Czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.

Dawno nie spotkałam się z tego typu konkursem.   

Na czym polega konkurs?     TUTAJ SĄ SZCZEGÓŁY I TUTAJ

Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają w bibliotece szkolnej lub bibliotece publicznej (miejskiej, gminnej…) książki z listy konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Punkty z kolejnych testów sumują się. Etap pierwszy trwa do 14 marca 2015 r. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym półfinale, który odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. równolegle w różnych województwach. Następnie najlepsze 5 drużyn wystąpi w turnieju finałowym w sobotę 25 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą „IV Wielka Zabawa Rodzinna”.                                                           MIĘDZYNARODOWY                                         MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

.........................                KONKURS SZKOLNY

          ZRÓBMY SOBIE                                    AUDIOBOOKAPropagowanie czytelnictwa metodą booktalking            

       ................................


                                 

BOOKTALKING – krótka reklama o książce – zareklamowanie ulubionej książki.
AUDIOBOOK - Książka mówiona  – TYLKO !!! nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej; zwykle zapisane na płycie CD.
  

1.     Zasady uczestnictwa.
·         Zadaniem uczestników jest prezentacja wybranej książki metodą booktalking lub w postaci audiobooka w taki sposób, aby zachęcić innych do jej przeczytania.
·         Można zaprezentować książki z biblioteki lub własne z domu.
·         W trakcie prezentacji można wykorzystać różne metody i sposoby jej przedstawienia – rekwizyty, muzykę, ruch.
·         Prezentację wykonujemy w programie Power Point lub nagrywamy aparatem, komórką lub nagrywamy dyktafonem.
2.     Kryteria oceny
·         Oceniane będą 2 kategorie : audiobook  i  reklama książki booktalking.
·         Podanie tytułu i autora książki, dostępności w bibliotece.
·         Cytowanie najfajniejszego fragmentu książki.
·         Prezentacja głównego wątku i bohaterów.
·         Oddanie atmosfery książki poprzez głos, muzykę.
·         Informacja jaki wpływ miała książka na czytającego.
·         Nawiązanie kontaktu z odbiorcą.
Konkurs trwa do połowy listopada. Prace na pendrive lub płycie CD przynosimy do biblioteki szkolnej.

                                                                      Zapraszam do udziału p. Agnieszka 

..........................................................  


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

               ...............                                                           KONKURS SZKOLNY
                                          ZGADNIJ JAKIE 
 TO ZWIERZĘ

..........................    


1.     Zasady uczestnictwa.
·        Udział w konkursie jest dla klas I-VI.
·        Należy odgadnąć poprawnie jakie zwierzę przedstawia fragment ilustracji.
·        Na kartkę A4 należy przykleić ułożone fragmenty puzzli i dorysować resztę ilustracji.
·        Po fragmenty ilustracji zgłaszamy się do biblioteki szkolnej.
·         
2.     Kryteria oceny
·        Poprawne rozwiązanie.
·        Dodatkowe informacje zdobyte na temat odgadniętego zwierzęcia ustnie lub pisemnie.
·        Pomysłowość wykonania pracy. Prace należy podpisać!!!!!!!!!!!!!!  I przynieść do szkolnej biblioteki do końca października 2014 r.

Zapraszam do udziału p. Agnieszka
                                                                  ..........................................................                               
      OGÓLNOPOLSKI KONKURS

LITERACKO-ARTYSTYCZNY
Magiczny świat zabawek:
wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami”
organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie


  1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.
  2.  W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.
  3. Prace konkursowe należy składać do dnia 01.11.2014 r. u p. Sabiny Baran-Wloczek lub w BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
  4. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie redagują opowiadanie z dialogiem (dopuszcza się wplatanie innych form, np. opis postaci, przedmiotu, opis przeżyć wewnętrznych, wiersz, rymowanka, piosenka etc.), w którym opiszą podróż swojej ulubionej zabawki oraz przeżyte przez nią przygody (realistyczne lub fantastyczne). Tekst powinien zostać zapisany  w dowolnym edytorze tekstu czcionką 12, Times New Roman z interlinią 1,5.
  5. Uzupełnieniem opowiadania są:

a) ilustracje dzieci wykonane techniką dowolną (np. kredkami, farbami, pastelami, techniką collage etc.; min. 5),
b) fotografie wykonane przez uczestników (min. 5 formatu 10x15),
c) dopuszcza się łączenie dwu form (rysunek i fotografia).
6.  Całość (opowiadanie, rysunki i/lub fotografie) powinna zostać wydrukowana i zszyta w ten sposób, aby tworzyła „książeczkę” (o formacie A4).
7. Książeczka nie może przekroczyć 10 stron A4 (wraz z okładkami).
8. Okładka – projekt autorski – powinna zawierać: pseudonim autora (nie imię i nazwisko!!!), tytuł pracy oraz dopisek: Konkurs Literacko-Artystyczny „Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami”.
9. Tekst opowiadania należy dodatkowo zapisać na płycie CD (płyta podpisana pseudonimem autora).
10. Prace uczniów powinny znajdować się w opisanej kopercie:  imię i nazwisko autora, nazwa szkoły z dopiskiem: „Magiczny świat zabawek”.
11. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
12. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 20.11.2014 r.
w Szkole Podstawowej w Rudnie o godz. 11:00.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły:
http://sprudno.edu.pl/  najpóźniej do dnia 17.11.2014 r.

Bardzo zachęcam do wzięcia udziału :)


..........................................................
ROK 2013/2014KONKURS PLASTYCZNY
pt.
„CZAR KWIATÓW”

Organizator:

Miejski Dom Kultury „Ligota”
 
Temat:

Konkurs jest plastycznym przesłaniem piękna jakim emanują kwiaty, zachwycając nas swoim kolorytem, zapachem, finezją kształtów.
Cudownie upiększają świat człowieka, w kompozycjach układanych
w wazonach, bukietach, a także naturalnie powstałych na łąkach
i polanach, ozdabiających naszą rzeczywistość.
Temat daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego gorąco zachęcamy.

Cele konkursu:

-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej
-uwrażliwianie na naturalne piękno wokół nas i jego znaczenie w sztuce
-poszerzanie doświadczeń plastycznych
-prezentacja twórczych możliwości uczestników

Warunki uczestnictwa:

-wiek uczestników konkursu 5 do 16 lat
-prace formatu A-3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),
-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,
-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą:
imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy
-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,
-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.


Termin:

Prace należy przesyłać do dnia

14 kwietnia 2014r.

do biblioteki szkolnej


Jury konkursu oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych:

-od 5 do 7 lat
-od 8 do 10 lat
-od 11 do 13 lat
-od 14 do 16 lat

              Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:


8 maja 2014r. o godzinie 17.00
w Miejskim Domu Kultury „Ligota”


 
laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!..........................................................

Ogólnopolski Konkurs czytelniczy


KSIĄŻKA - PRZYJACIEL PRAWDZIWY

Opis ogólny konkursu:

Temat roku 2014: Solilandia - Wyprawa do Kryształowej Groty

Konkurs adresowany jest do dzieci szkolnych z klas I - III. 
Jest konkursem zespołowym – każdą klasę reprezentuje 3 osobowa drużyna uczniów. 

W roku 2014 książką konkursową jest II tom serii SOLILANDIA pt. "Wyprawa do Kryształowej Groty", autorstwa Beaty Kołodziej. 
W ramach przygotowania do konkursu nauczyciele najpierw czytają dzieciom książkę na głos, a następnie omawiają z dziećmi konkretne zagadnienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w materiałach pomocniczych. 
Konkurs zorganizowany jest w dwóch etapach – szkolnym oraz międzyszkolnym. Każda klasa ma za zadanie wyłonić jedną drużynę do etapu szkolnego konkursu. Następnie przeprowadzane są eliminacje szkolne, które mają na celu wyłonienie zwycięskiej drużyny, reprezentującej szkołę w etapie ogólnopolskim konkursu.
Przedmiotem oceny w II etapie konkursu będą nadesłane przez szkoły filmy z nagraną zwycięską scenką teatralną.

CELE : Ogólnopolskiego Konkursu czytelniczego Książka- przyjaciel prawdziwy

• promowanie głośnego czytania dzieciom, 
• rozbudzenie pasji czytania, 
• poszerzanie wiedzy na temat skarbów kultury oraz legend Polski i zachęta do poznania pięknych miejsc, opisanych w książkach serii „Solilandia” autorstwa Beaty Kołodziej 
• poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych, 
• kształtowania umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą 
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 
• promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa, 
• pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 
• kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.

NAGRODY:

Nagrodami dla finalistów Konkursu będą karty wstępu (dla całej klasy - maksymalnie 30 osób) do Kopalni Soli Wieliczka na ofertę „Odkrywamy Solilandię”, wraz z noclegiem w kopalni oraz 2 posiłkami, do wykorzystania w roku 2014. 
Ponadto finaliści otrzymają nagrody w postaci III tomu serii Solilandia. Finaliści Konursu to 8 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie nadesłanych filmów przez Jury wybrane przez Organizatorów. 

Szkoły z których pochodzą finaliści otrzymają zniżkę w wysokości 10% na ofertę „Odkrywamy Solilandię”, do wykorzystania w roku 2014 oraz zniżkę w wysokości    10 % na nocleg pod ziemią w Komorze Słowackiego, dla grup minimum 30 osobowych, do wykorzystania w roku 2014.

Opis przebiegu konkursu
Etap I - wyłonienie zwycięskich drużyn.
Eliminacje klasowe:

1. Każda klasa rozpoczyna udział w Konkursie od głośnego czytania dzieciom książki Beaty Kołodziej „Solilandia tom I. Pamiętnik wielickiego skrzata.”. Czytanie odbywa się codziennie, po jednym rozdziale (czytanie zajmuje około 15-20 minut). Czyta nauczyciel. 


2. Po przeczytaniu całej książki nauczyciel przeprowadza z dziećmi lekcję, według scenariusza. 

3. W ustalonym dniu odbywają się eliminacje, w ramach których klasa musi wyłonić jedną zwycięską drużynę składającą się z 3 uczniów. Scenariusz eliminacji znajduje się w materiałach konkursowych. 

Eliminacje szkolne: 4.04.2014 r.

1. Szkoła w wyznaczonym dniu przeprowadza konkurs według scenariusza. 

2. W jury zasiadają nauczyciele oraz uczniowie wyznaczeni przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu. 

3. Eliminacje mają na celu wyłonienie zwycięskiej drużyny, która będzie reprezentować szkołę w Etapie II Konkursu. 

4. Szkoła nagrywa filmik zawierający zwycięską scenkę i przesyła go Organizatorom Konkursu (szczegółowy opis w materiałach konkursowych) .

Etap II - wyłonienie drużyn laureatów oraz finalistów konkursu

Wybrane JURY w ramach II Etapu konkursu oceni nadesłane filmy według ustalonych kryteriów. Jakość filmów nie będzie brana pod uwagę, o ile scenka teatralna będzie możliwa do obejrzenia. 8 najlepszych Drużyn to finaliści konkursu, którzy otrzymają nagrody główne czyli zostaną zaproszeni wraz z całą klasą na "Odkrywanie Solilandii" do Kopalni Soli Wieliczka (z noclegiem i 2 posiłkami).

Serdecznie zapraszam do udziału:)
.................................................................................


KORNEL MAKUSZYŃSKI I JEGO BOHATEROWIE


Konkurs towarzyszący Poznańskim Spotkaniom Targowym. dotyczący Kornela Makuszyńskiego i  jego książek.

Czy znacie jego książki? Co czytaliście? Co się Wam podobało? Czy macie swojego ulubionego bohatera? A może ktoś ma w domu stare wydanie Koziołka Matołka? Może ktoś z Was był na grobie autora w Zakopanem? Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, może dowiecie się czegoś interesującego.

Nie musicie się starać pisać o wszystkim, możecie się skupić na wybranych watkach, czy zagadnieniach.
Piszcie swoje własne przemyślenia i wypowiedzi.
Najciekawsze i najoryginalniejsze prace (zapisane odręcznie lub komputerowo) zostaną nagrodzone.


  • Objętość prac: do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).
  • Nieprzekraczalny termin składania prac- 
  • - 30 grudnia 2013 r.
  • Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych.
  • Konkurs adresowany do klas I-VI
  • Ogłoszenie wyników w lutym.
  • Prace przynosimy do biblioteki szkolnej
ZAPRASZAM SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
P. Agnieszka


.................................................................................


Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych ogłasza konkurs skierowany do dzieci i młodzieży powiatu mikołowskiego szkół i przedszkoli.
Hasło przewodnie to:
Boże Narodzenie w miastach i gminach powiatu mikołowskiego

  • zgłaszane prace powinny przedstawiać wszystkie miasta i gminy powiatu mikołowskiego (Ornontowice, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry, Łaziska G.) w bożonarodzeniowej scenerii.
  • Prace plastyczne w formacie A4 lub A3 mogą być wykonane dowolną techniką.
  • dopuszczalna jest grafika komputerowa i fotografia.
  • prace należy składać do 1 grudnia 2013 r. u p. Agnieszki.
  • Ogłoszenie wyników 13 grudnia.
  • Regulamin  konkursu dostępny na www.crs.biz.pl 

ZAPRASZAM SERDECZNIE DO UDZIAŁU
P. Agnieszka

.................................................................................W tym tygodniu ruszyła akcja charytatywna Polskiego Radia "Choinki Jedynki" pod hasłem "Magia Świąt". To więcej niż konkurs...pieniądze ze sprzedaży prac zostaną przekazane fundacji "Mimo wszystko" Anny Dymnej.
Radiowa Jedynka organizuje wydarzenie „Choinki Jedynki” po raz dwunasty. W ramach akcji do 25 listopada br. dzieci w wieku od 6 do 16 lat mogą nadsyłać namalowane przez siebie obrazki, na których można przedstawić swoje wyobrażenie świąt Bożego Narodzenia. Obrazki te zostaną w dniu finału akcji - tj. 12 grudnia br. - zlicytowane, a fundusze przekazane na rzecz dwóch organizacji: Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej oraz Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk.

 Prace przygotowane przez przyjaciół radiowej Jedynki będzie można kupić podczas aukcji organizowanych od 2 do 8 grudnia br. w 7 wybranych miastach Polski (poprowadzi je Roman Czejarek) oraz na antenie radiowej Jedynki.

Polskie radio czeka na wydzieranki, wyklejanki, wycinanki...i inne techniki malarskie. Są ciekawe nagrody. 

Szczegóły na stronie www.polskieradio.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz